De Oud Katholieke Kerk

Kerken hebben zichzelf Oud Katholiek verklaard in verschillende tijden en plaasen.  De eerste groep kerken die zich zich Oud Katholiek hebben genoemd verschenen in Nederland in de 18e Eeuw toen de Nederlandse Katholieken mededogen en gastvrijheid verleenden aan de Frans Katholieken wier recht tot religieuze vrijheid in Frankrijk was ontzegd. De stamvader van het Oud Katholieke bisdom in Utrecht is een Franse bischop Dominique Marie Varlet genaamd (1678-1742).  Hij was de bischoppelijke predikant van de Bischop van Québec en arriveerde in Fort Louis, Louisiana, op 6 Juni 1713 als een missionaris en was in Québec van 21 September 1717 tot 2 October 1718.  Hij keerde terug naar Europa voor zijn inweiding als hulpbischop van Babylon (het tegenwoordige Bagdad, Iraq). Op weg naar z’n bisdom in 1719, toen hij in Amsterdam was op het verzoek van een rebellerende kerkgemeenschap, rijkte hij het sacrament van het vormsel uit aan 604 mensen, die niet in staat waren het sacrament te ontvangen vanwege ruzies tussen de kerk in Utrecht en Rome. Vanwege zijn actie onthefde Rome hem van zijn jurisdictie.  In 1721 kwam hij terug naar Holland.  In een brief aan Bischop Varlet (13 October 1724) vroegen de vicarissen van Utrecht hem om Bischop Cornelius van Steenhoven in the weiden.  Op 15 October 1724 vond de inweiding plaats in Amsterdam. Toen de nieuwe Aartsbischop van Utrecht naar Paul Benedictus Xlll schreef om hem op de hoogte te brengen van zijn inweiding, ontving hij het antwoord op 22 Februari 1725 in de pauselijke brief “Qua Sollicitudine”, waarin hij, Bischop Varlet en degenen die deelnamen en deel uit maakten van deze verkiezing werden geexcommuniceerd. Sindsdien is de Kerk van Utrecht onafhankelijk van Rome. Herkend door Nederland onder de naam “Kerk genootschap der Oud-Bisschoppelijke Clerezij” werd er in 1912 een bedrag van 12.000 gulden gegeven door de staat aan de kerk in die tijd. Oud Katholieken zijn altijd van mening geweest dat men onder Christus perfecte vrijheid vind.  Andere kerken traden toe in 1870 toen het eerste Vatikaanse Consilie de doctrine van Pauselijke Onfeilbaarheid verkondigde.  Aangezien alleen Christus onfeilbaar is, realizeerden vele kerken in Oostenrijk, Duitsland, Beieren en Zwitserland dat hun positie nader stond tot Utrecht dan tot Rome en verkondigden zichzelf als Oud Katholiek.  Nu zijn Oud Katholieke Kerken gevestigd in Noord en Zuid Amerika, Europa, Australie en Niew Zeeland.

De Oud Katholieke Kerk van British Columbia

 De Oud Katholieke Kerk van Britisch Columbia, met zijn Kerk van Sint Raphael, gevestigd in 1921, is een onafhankelijke kerkgemeenschap dat zijn Apostolische successive afleid van de Oud Katholiek Kerk van Utrecht, waarbij de katholieke geldigheid van zijn rituelen, sacramenten en administratieve orden worden verzekerd.     Na meer dan vijf jaar durende correspondentie, onderzoeken, getuigenverklaring, etc. stemde de Bischoppen van de Utrechtse Unie gedurende de Internationale Oud Katholieke Bischop’s Conferentie in Munchenwhiler, Zwitserland van 26 – 31 Maart 2006 en verleende de Oud Katholieke Kerk van BC Status met condities voor een periode van 6 jaar. (zie de officiële communiqué van de Internationale Oud Katholieke Bischop’s Conferentie at: http://www.utrechter-union.org/pagina/91/communiqué_der_sitzung_der_inter). In een brief van 6 Juli 2006 aan Bischop Gérard LaPlante, Aartsbischop Joris Vercammen, President van de Utrechtse Unie, verwelkomde de Oud Katholieke Kerk van BC in de Utrechtse Unie zich uitdrukkende met de volgende woorden: “…Wij bedanken de Heer dat hij ons uitgenodigd heeft onze gemeenschap te openen en we geloven dat U een gave bent aan ons allen.” Bischop Gérard LaPlante woonde de 29ste Oud Katholieke Congres bij in Freiburg, Duitsland van 7-11 Augustus 2006 als vertegenwoordiger van onze Kerk. Later was hij uitgenodigd om als lid de Internationale Oud Katholieke Bischops’ Conferentie in Wislikofen, Zwitserland, van 4-8 Februari 2007 bij te wonen, vergezeld van Pater Claude Lacroix, als onze vertegenwoordiger van Québec. Vanwege een verschil van opinie op die Conferentie vormen we niet langer deel van de voorgenoemde Unie. In de 1930’s sloot de Rev. Fr. Henry Barney O.M.I. (Oblaat Order van Onbevlekte Maria, Rooms Katholieke missionarissen orde) zich aan bij de Kerk. Dank zij zijn toewijding, hard werk, en mededogen, groeide de kerk en was op een permanente basis gevestigd in BC.  Andere priesters volgden de voortzetting van het missionaris werk van de kerk, het onderricht van het Heilige Evangelie van onze Heer Jesus Christus, en de boodschap van geloof, hoop en liefde, zonder onderscheid van ras, religie en kleur. We hebben de 7 sacramenten.  We ontvangen geen toelage of financiele hulp van de gemeentelijke, provinciale of federale regering.  We zijn wettelijk geregistreerd met de federale regering (Ottawa) en in de provincies van BC en Québec. Sinds ons bestaan hebben we onderdak en voedsel verleend aan honderden mensen in nood, hielp hen werk te vinden en om emotioneel en finacieel zelfstandig te worden.  Onze geestelijke medewerkers worden niet betaald.  We werken buiten de kerk voor ons onderhoud.  Celibaat is niet geeist. De meerderheid van de mensen die onze kerk bezoeken zijn etnisch, sociaal en religieus erg verschillend.  Iedereen is welkom.  We doen veel begrafenissen met alleen de priester en de overledene.  We voelen dat elk mens gelijk behandeld moet worden in de dood en met respect.  We brengen sacramenten naar degenen die het nodig hebben en die niet mobiel zijn. We bezoeken ook patienten in onze ziekenhuizen die voor welke reden dan ook hun geloof hebben verloren of ongelovig zijn.  Het hele jaar door komen mensen naar ons toe voor voedsel en we verlenen hen sandwiches, soup etc. Leden van de Oud Katholieke Kerk zijn vrolijke Christenen, gelukkig om hun glorieus geloof te delen met de wanhopige zielen van hen die nooit de vreugde van Christus hebben gekend. Een liefde voor Christus, een warme verplichting en toeweiding tot Jesus Christus zijn de vereisten voor lidmaadschap in de Oud Katholieke Kerk.

Moge de vrede van Christus altijd met u zijn!

  Page 1: Voor meer informatie:Freiburg Congress first meeting

Page 2: Voor meer informatie, lees de volgende publikaties a.u.b.  Bisschop LaPlante in Nederland – Second Meeting

Page 3: Nieuws van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 2 februari 2007